หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
แสดงข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่ ชื่อ-สกุล ปี พิมพ์