แสดงข้อมูลกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพม.1
ชื่อกลุ่ม ประธานกลุ่ม สำนักงานกลุ่ม จำนวนโรงเรียน
กลุ่ม 1 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 10
กลุ่ม 2 นางสุภาณี ธรรมาธิคม โรงเรียนสตรีวิทยา 14
กลุ่ม 3 นายประจวบ อินทรโชติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 11
กลุ่ม 4 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 11
กลุ่ม 5 นายศรายุทธ รัตนปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11
กลุ่ม 6 นายขวัญชัย ไกรธรรม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 10

เลือกกลุ่ม
ที่ กลุ่ม โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง