หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 1 คือข้อมูล ณ 10 มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 2 คือข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน

ขนาดโรงเรียนคิดตามเกณฑ์ ขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 499 คนลงมา
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
ขนาดโรงเรียน จำนวน ร้อยละ
   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
   โรงเรียนขนาดใหญ่
   โรงเรียนขนาดกลาง
   โรงเรียนขนาดเล็ก
รวม
แสดงจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
ที่ โรงเรียน ขนาด ครูและบุคลากร จำนวนนักเรียน
ผอ. รอง ผอ. ครู ครูผู้ช่วย รวม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
รวม
แสดงแผนที่โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 02-410-2044 ต่อ 505
email : [email protected]